Villkor

VIKTIGT MEDDELANDE: DETTA ÖVERENSKOMST ÄR FÖRBINDAD VILLKOMMANDE OCH AVFALL AV KLASSAKTIONSRÄTTIGHETER SOM DETALJERAS I AVSNITT 11. LÄS AVTALET noggrant.

ConsenSys Software Inc. (“ConsenSys,”“vi,”“oss,”Eller”vår”) Är det ledande blockchain-programvaruutvecklingsföretaget. Med fokus på att använda decentraliserad teknik, som Ethereum, driver vår programvara en revolution inom handel och ekonomi och hjälper till att optimera affärsprocesser. ConsenSys är värd för en toppdomänwebbplats, www.consensys.net, som serverar information om ConsenSys och våra erbjudanden, samt underdomäner för våra produkterbjudanden (“Webbplatser”), Som inkluderar text, bilder, ljud, kod och annat material eller information från tredje part. 

Dessa användarvillkor (“Villkor,”“Villkor”Eller”Avtal”) Innehåller de villkor som reglerar din tillgång till och användning av webbplatsen och tjänsterna (som definieras nedan) tillhandahållna av oss och är ett avtal mellan oss och dig eller den enhet du representerar (“du”Eller”din”). Läs dessa användarvillkor noggrant innan du använder webbplatsen eller tjänsterna. Genom att använda webbplatsen eller klicka på en knapp eller kryssruta för att acceptera eller godkänna dessa villkor där detta alternativ görs tillgängligt eller fylla i ett beställningsformulär för tjänster, eller, om tidigare, använda eller på annat sätt komma åt tjänsterna (”Ikraftträdande”), Du (1) accepterar och godkänner dessa villkor och alla ytterligare villkor, regler och villkor för deltagande från ConsenSys då och då och (2) samtycker till insamling, användning, avslöjande och annan hantering av information som beskrivs i vår integritetspolicy. Om du inte godkänner villkoren får du inte komma åt eller använda tjänsterna. 

Du intygar för oss att du lagligen kan ingå avtal. Om du ingår detta avtal för en enhet, till exempel det företag du arbetar för, intygar du för oss att du har laglig behörighet att binda den enheten. Se avsnitt 16 för definitioner av vissa aktiverade termer som används i detta avtal.

Dessutom förklarar du för oss att du och dina finansinstitut, eller någon part som äger eller kontrollerar dig eller dina finansinstitut, (1) inte är föremål för sanktioner eller på annat sätt anges i någon lista över förbjudna eller begränsade parter, inklusive men inte begränsad till listorna som upprätthålls av FN: s säkerhetsråd, den amerikanska regeringen (t.ex. listan över särskilt designade medborgare och listan över utländska sanktionsundvikare av US Department of Treasury och enhetslistan för US Department of Commerce), Europeiska unionen eller dess medlemsstater, eller annan tillämplig regeringsmyndighet och (2) som inte är belägna i något land till vilket Förenta staterna har embargo-varor eller på annat sätt har tillämpat sanktioner.

1. Tjänsterna.

1.1 Generellt. Du kan komma åt och använda tjänsterna i enlighet med detta avtal. Du samtycker till att följa villkoren i detta avtal och alla lagar, regler och bestämmelser som är tillämpliga på din användning av tjänsterbjudandena.

1.2 Erbjudanden och tillgång. ConsenSys erbjuder ett antal produkter (var och en enService”) Under varumärket ConsenSys eller varumärken som ägs av oss. Dessa inkluderar Codefi, PegaSys, Quorum, Infura, MetaMask och andra. Tjänster nås via webbplatsen, såvida inte annat avtalats skriftligen eller på annat sätt erbjuds. Vissa tjänster kan kräva att du skapar ett konto, anger en giltig betalningsform och väljer en betald plan (en “Planen”), Eller initiera en order för en plan eller tjänst. 

1.3 Innehåll från tredje part. I vissa tjänster kan innehåll från tredje part användas av dig vid ditt val. Tredjepartsinnehåll regleras av detta avtal och, i förekommande fall, separata villkor som medföljer sådant tredjepartsinnehåll, vilka villkor kan innehålla separata avgifter och avgifter.

1.4 Tredjeparts tjänster. När du använder våra tjänster kan du också använda tjänsterna från en eller flera tredje parter. Din användning av dessa tredjeparts tjänster kan vara föremål för separata policyer, användningsvillkor och avgifter för dessa tredje parter.

2. Ändringar.

2.1 Till tjänsterna. Vi kan ändra eller avbryta någon eller alla tjänster eller ändra eller ta bort funktionaliteten hos någon eller alla tjänster från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om all väsentlig förändring av eller upphörande av tjänsterna. Om du deltar i en plan kommer du att underrättas om väsentliga ändringar i tjänsten minst 30 dagar före en sådan ändring. För avbrytande eller väsentlig förändring av en tjänst kommer vi att använda kommersiellt rimliga ansträngningar för att fortsätta stödja den tidigare versionen av tjänsten i tre månader efter ändringen eller avbrytandet (förutom om detta (a) skulle utgöra en säkerhets- eller immateriell egendom , (b) är ekonomiskt eller tekniskt betungande, eller (c) skulle få oss att bryta mot lagar eller begäranden från statliga enheter).

2.2 Till detta avtal. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande när som helst ändra eller ersätta någon del av detta avtal (inklusive alla policyer). Det är ditt ansvar att kontrollera detta avtal regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till tjänsterna efter publicering av eventuella ändringar i detta avtal utgör godkännande av dessa ändringar.

3. Ditt ansvar.

3.1 Dina konton. Förutom i den utsträckning som orsakas av vårt brott mot detta avtal, (a) är du ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto, oavsett om aktiviteterna är auktoriserade av dig eller utförs av dig, dina anställda eller en tredje part (inklusive din entreprenörer, agenter eller slutanvändare) och (b) vi och våra dotterbolag är inte ansvariga för obehörig åtkomst till ditt konto.

3.2 Din användning. Du kommer att se till att din användning av tjänsterna inte bryter mot tillämplig lag. Du är ensam ansvarig för din användning av tjänsterna. 

3.3 Din säkerhet och säkerhetskopia. Du är ansvarig för att konfigurera och använda tjänsterna korrekt och på annat sätt vidta lämpliga åtgärder för att säkra, skydda och säkerhetskopiera dina konton och ditt innehåll på ett sätt som ger lämplig säkerhet och skydd, vilket kan inkludera användning av kryptering.

3.4 Inloggningsuppgifter och kontonycklar. I den utsträckning vi tillhandahåller inloggningsuppgifter och API-autentisering genererade av tjänsterna är sådana inloggningsuppgifter och API-autentisering endast för internt bruk och du kommer inte att sälja, överföra eller underlicensiera dem till någon annan enhet eller person, förutom att du kan avslöja din privata nyckel till dina agenter och underleverantörer som utför arbete för dina räkning.

4. Avgifter och betalning.

4.1 Allmänt tillgängliga tjänster. Vissa tjänster, inklusive betalda tjänster upp till ett visst användningsgränsvärde, kan erbjudas allmänheten och licensieras på royaltyfri basis. 

4.2 Serviceavgifter. Såvida inte annat anges i ett beställningsformulär för tjänster beräknar och fakturerar vi avgifter och avgifter varje månad enligt din plan eller på annat sätt annonseras och debiteras på tjänsten (iAvgifter för användning”). Avgifter för användning debiteras samtidigt med din användning av tjänsterna. För tjänster enligt en plan, den första dagen i varje faktureringsperiod, betalar du oss tillämpliga avgifter (”Basavgifter”) Och eventuella tillämpliga skatter baserade på tjänsterna i den plan du valde (”Vald plan”). Dessutom kan vi, för vissa tjänster som definieras i din beställning, utfärda en faktura till dig för alla avgifter över tillämplig tröskel för din valda plan (“Tillämpligt tröskelvärde”) Baserat på din användning av tjänsterna under föregående faktureringsperiod (”Avgifter för överskott”Och, tillsammans med basavgifterna,”Avgifter”) Som dessa överskottsavgifter definieras i din plan. Om du gör några andra ändringar av tjänsterna under en faktureringsperiod (t.ex. uppgradering eller nedgradering av din valda plan) kommer vi att tillämpa ytterligare avgifter eller krediter till nästa faktureringsperiod. Vi kan fakturera dig oftare för upplupna avgifter om vi misstänker att ditt konto är bedrägligt eller riskerar att betalas ut. Du betalar oss avgifterna för användning av tjänsteerbjudandena i amerikanska dollar om inte annat skriftligt överenskommits. Alla belopp som du betalar enligt detta avtal kommer att betalas till oss utan kvittning eller motkrav, och utan avdrag eller kupong. Avgifter och avgifter för ny tjänst eller ny funktion i en tjänst kommer att gälla när vi meddelar uppdaterade avgifter och avgifter till dig, såvida vi inte uttryckligen anger något annat i ett meddelande. Vi kan höja eller lägga till nya avgifter och avgifter för befintliga tjänster du använder genom att ge dig minst 30 dagars förvarning. Vi kan välja att debitera dig ränta med 1,5% per månad (eller den högsta tillåtna enligt lag, om mindre) på alla sena betalningar.

4.3 Skatter. Varje part är ansvarig, enligt vad som krävs enligt tillämplig lag, för att identifiera och betala alla skatter och andra statliga avgifter och avgifter (och alla påföljder, räntor och andra tillägg till dem) som åläggs den parten på eller med avseende på transaktionerna och betalningar enligt detta avtal. Alla avgifter som du betalar är exklusiva skatter om inte annat anges. Vi förbehåller oss rätten att hålla tillbaka skatter vid behov.

5. Tillfällig upphängning; Begränsa API-begäranden.

5.1 Generellt. Vi kan upphäva din rätt att få tillgång till eller använda någon del av eller alla tjänster omedelbart efter meddelande till dig om vi fastställer:

(a) din användning av tjänsterna (i) utgör en säkerhetsrisk för tjänsterna eller någon tredje part, (ii) kan påverka våra system, tjänsterna eller andra användares system negativt, (iii) kan utsätta oss, våra dotterbolag, eller någon tredje part till ansvar, eller (iv) kan vara bedrägliga;

(b) du eller någon slutanvändare bryter mot detta avtal;

(c) du bryter mot dina betalningsförpliktelser enligt avsnitt 4 och sådan överträdelse fortsätter i 30 dagar eller längre; eller

(d) För enheter har du upphört att bedriva ordinarie kurs, gjort ett uppdrag till förmån för borgenärer eller liknande förfogande över dina tillgångar, eller blivit föremål för konkurs, omorganisation, likvidation, upplösning eller liknande förfarande.

5.2 Effekt av upphängning. Om vi ​​upphäver din rätt att få tillgång till eller använda någon del eller hela Tjänsterna:

(a) du förblir ansvarig för alla avgifter och avgifter som du ådrar dig under avstängningsperioden; och

(b) du kommer inte att ha rätt till några servicekrediter under någon period av avstängning.

5.3 Begränsa API-förfrågningar. Om det är tillämpligt på en viss tjänst behåller vi vårt eget gottfinnande att begränsa din användning av tjänsterna (inklusive utan begränsning genom att begränsa antalet API-förfrågningar du kan lämna in (“API-förfrågningar”)) När som helst om din användning av tjänsterna överstiger tillämplig tröskel för din valda serviceplan.

6. Term; Uppsägning.

6.1 Term. Löptiden för detta avtal börjar från ikraftträdandedagen och kommer att gälla till dess att det sägs upp enligt detta avsnitt 6. Varje meddelande om uppsägning av detta avtal av någon av parterna till den andra måste innehålla ett uppsägningsdatum som överensstämmer med uppsägningstiderna i avsnitt 6.2.

6.2 Uppsägning.

(a) Uppsägning för bekvämlighet. Du kan säga upp detta avtal av någon anledning genom att, om Plan inte kräver ett konto, upphör med att använda tjänsten. Vid betalda planer eller planer som kräver ett konto, endast i enlighet med din beställning. Om Plan inte kräver ett konto kan vi säga upp detta avtal av någon anledning genom att ge dig minst 30 dagars skriftligt meddelande. När det gäller betalda planer eller planer som kräver ett konto kan vi säga upp endast i enlighet med din beställning.

(b) Uppsägning för orsak.

(i) Av endera parten. Endera parten kan säga upp detta avtal av anledning om den andra parten bryter väsentligt mot detta avtal och den väsentliga överträdelsen förblir osäker under en period på 30 dagar från mottagandet av den andra partens meddelande. 

(ii) Av oss. Vi kan också säga upp detta avtal omedelbart efter meddelande till dig (A) för orsak om vi har rätt att stänga av enligt avsnitt 5, (B) om vårt förhållande till en tredje part som tillhandahåller programvara eller annan teknik vi använder för att tillhandahålla Tjänster upphör, upphör eller kräver att vi ändrar sättet vi tillhandahåller programvaran eller annan teknik som en del av tjänsterna, eller (C) för att följa lagen eller begärandena från statliga enheter.

6.3 Effekt av uppsägning. Vid uppsägningsdatum:

(i) alla dina rättigheter enligt detta avtal upphör omedelbart;

(ii) varje part förblir ansvarig för alla avgifter och avgifter som de har ådragit sig genom uppsägningsdagen och ansvarar för eventuella avgifter och avgifter som de ådrar sig efter perioden efter uppsägningen;

(iii) Avsnitten 3, 4, 6.3, 7 (förutom licensen som du beviljats ​​i avsnitt 7.2), 8, 9, 10, 11 och 14 fortsätter att gälla i enlighet med deras villkor.

För all användning av tjänsterna efter uppsägningsdagen kommer villkoren i detta avtal att gälla igen, och om din användning är för en betald plan, kommer du att betala tillämpliga avgifter till de priser som anges i avsnitt 4.

7. Ägarrättigheter.

7.1 Ditt innehåll. Beroende på tjänsten kan du dela innehåll med oss. Förutom vad som anges i detta avsnitt 7, erhåller vi inga rättigheter enligt detta avtal från dig (eller dina licensgivare) till ditt innehåll. Du samtycker till att vi använder ditt innehåll för att tillhandahålla tjänsterna till dig.

7.2 Licens för tjänsteerbjudanden. Vi eller våra licensgivare äger alla rättigheter, äganderätt och intresse för och till tjänsterna och all relaterad teknik och immateriella rättigheter. Med förbehåll för villkoren i detta avtal ger vi dig en begränsad, återkallbar, icke-exklusiv, icke-underlicensierbar, icke-överförbar licens för att göra följande: (a) få tillgång till och använda tjänsterna enbart i enlighet med detta avtal; och (b) kopiera och använda vårt innehåll enbart i samband med din tillåtna användning av tjänsterna. Med undantag av vad som anges i detta avsnitt 7.2, får du inga rättigheter enligt detta avtal från oss, våra dotterbolag eller våra licensgivare till tjänsteutbudet, inklusive eventuella relaterade immateriella rättigheter. En del av vårt innehåll och tredjepartsinnehåll kan tillhandahållas dig under en separat licens, till exempel Apache-licensen, version 2.0 eller annan öppen källkodslicens. I händelse av en konflikt mellan detta avtal och någon separat licens, kommer den separata licensen att gälla med avseende på vårt innehåll eller tredjepartsinnehåll som är föremål för en sådan separat licens.

7.3 Licensbegränsningar. Varken du eller någon slutanvändare kommer att använda tjänsterna på något sätt eller för något annat syfte än vad som uttryckligen tillåts enligt detta avtal. Förutom som uttryckligen auktoriserat kommer varken du eller någon slutanvändare, eller kommer att försöka (a) modifiera, distribuera, ändra, manipulera, reparera eller på annat sätt skapa derivat av innehåll som ingår i tjänsterna (utom i den utsträckning innehållet ingår) i Tjänsterna tillhandahålls du under en separat licens som uttryckligen tillåter skapande av derivatverk), (b) bakåtkonstruktion, demontering eller dekompilering av Tjänsterna eller tillämpa någon annan process eller procedur för att härleda källkoden för någon programvara som ingår i Tjänsterna (förutom i den utsträckning tillämplig lag inte tillåter denna begränsning), (c) få tillgång till eller använda Tjänsterna på ett sätt som är avsett att undvika avgifter eller överskrida användningsgränser eller kvoter, (d) använda skrapteknik för att bryta eller på annat sätt skrapa data utom så som en Plan tillåter, eller (e) sälja eller underlicensiera Tjänsterna såvida inte annat avtalats skriftligen. Du kommer inte att använda våra märken såvida du inte får vårt skriftliga förhandsgodkännande. Du kommer inte att förvränga eller försköna förhållandet mellan oss och dig (inklusive genom att uttrycka eller antyda att vi stöder, sponsrar, stöder eller bidrar till dig eller ditt företag). Du kommer inte att antyda någon relation eller anknytning mellan oss och dig förutom vad som uttryckligen tillåts enligt detta avtal.

7.4 Förslag. Om du ger några förslag till oss eller våra dotterbolag har vi och våra dotterbolag rätt att använda förslagen utan begränsning. Du tilldelar härigenom oåterkalleligt oss all rätt, titel och intresse för och till förslagen och samtycker till att ge oss all hjälp vi behöver för att dokumentera, göra perfekt och behålla våra rättigheter i förslagen..

7.5 Amerikanska statliga användare. Om du är en amerikansk regerings slutanvändare licensierar vi tjänsterna till dig som en ”kommersiell artikel” som den termen definieras i US Code of Federal Regulations (se 48 CFR § 2.101) och de rättigheter vi ger dig till Tjänsterna är desamma som de rättigheter vi ger alla andra enligt dessa användningsvillkor.

8. Skadestånd.

8.1 Allmänt. 

(a) Du kommer att försvara, gottgöra och hålla oss, våra dotterbolag och licensgivare, och var och en av deras respektive anställda, befattningshavare, styrelseledamöter och representanter från och mot eventuella förluster som uppstår till följd av eller relaterar till något påstående angående: (a) brott mot detta avtal eller brott mot tillämplig lag av dig; och (b) en tvist mellan dig och någon av dina kunder eller användare. Du kommer att ersätta oss för rimliga advokatarvoden och kostnader i samband med fordringar som beskrivs i (a) och (b) ovan.

(b) Vi kommer att försvara, ersätta och hålla dig och dina anställda, befattningshavare, styrelseledamöter och representanter från och mot eventuella förluster som uppstår till följd av eller relaterar till alla påståenden om vårt väsentliga och avsiktliga brott mot detta avtal. Vi kommer att ersätta dig för rimliga advokatarvoden och kostnader i samband med de anspråk som beskrivs i denna punkt.

8.2 Immateriella rättigheter.

(a) Med förbehåll för begränsningarna i detta avsnitt 8, kommer du att försvara ConsenSys, dess dotterbolag och deras respektive anställda, befattningshavare och styrelseledamöter mot alla påståenden från tredje part som hävdar att något av ditt innehåll bryter mot eller missbrukar tredje parts immateriella rättigheter. , och kommer att betala beloppet för eventuell ogynnsam slutlig dom eller förlikning.

(b) Med förbehåll för begränsningarna i detta avsnitt 8 kommer vi att försvara dig och dina anställda, tjänstemän och styrelseledamöter mot alla påståenden från tredje part som hävdar att tjänsterna bryter mot eller missbrukar tredje parts immateriella rättigheter och betalar beloppet av eventuell ogynnsam slutlig dom eller förlikning.

(c) Ingen av parterna kommer att ha skyldigheter eller ansvar enligt detta avsnitt 8.2 till följd av intrång från dina kombinationer av tjänsterna med någon annan produkt, tjänst, programvara, data, innehåll eller metod. Dessutom har vi inga skyldigheter eller ansvar som följer av din användning av tjänsterna efter att vi har meddelat dig att avbryta sådan användning. Rättsmedlen som tillhandahålls i detta avsnitt 8.2 är de enda och exklusiva åtgärderna för eventuella påståenden från tredje part om intrång eller missbruk av immateriella rättigheter av tjänsterna eller av ditt innehåll..

8.3 Process. Under inga omständigheter kommer en part att godkänna någon lösning av något krav som innebär något åtagande, annat än betalning av pengar, utan den andra partens skriftliga medgivande.

9. Ansvarsfriskrivningar; Risk.

9.1 FRISKRIVNING. TJÄNSTEBUDEN LEVERERAS ”SOM DE ÄR.” UNDANTAG FÖR DET OMFATTADE FÖRBJUDANDE, ELLER I FÖRHÅLLANDEN NÅGRA LAGSTIFTIGA RÄTTIGHETER SOM INTE GÄLLER UTESLUTNA, BEGRÄNSADE ELLER FRÄMRANDE, VI OCH VÅRA FÖRETAGARE OCH LICENSGIVARE (A) GÖR INGEN UTFÄRDELSER ELLER GARANTIER OM NÅGON RÄTT Annars beträffande tjänsteerbjudandena eller tredjepartsinnehållet, och (B) FRISKRIVAR ALLA GARANTIER, INKLUDERAR UNDERFÖRSTÅDDA ELLER UTTRYCKLIGA GARANTIER (I) AV SÄLJBARHET, NÖDLIG KVALITET, FITNESS FÖR ETT SÄRSKILT KVALITET, SÄKERHETSFÖRÄNDRING, SÄKERHETSKVALITET II) UPPFALL FRÅN NÅGOT HANDLING ELLER ANVÄNDNING AV HANDEL, (III) ATT TJÄNSTEBJUDANDEN ELLER TREDJEPARTSINNEHÅLL kommer att vara oavbruten, FELFRI ELLER FRI AV SKADliga KOMPONENTER, OCH (IV) ATT INNEHÅLL kommer att vara säkert eller inte Annars förlorat eller ändrat.

9.2 RISKER. VÅRA TJÄNSTER LITAR PÅ VÄXANDE TEKNIK, SOM ETEREUM. Vissa tjänster är föremål för ökad risk genom din potentiella missbruk av saker som offentliga / privata nyckelkrypteri. GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA ERKÄNNER DU EXPLICITTT OCH ACCEPTERAR DE HÖGDA RISKERNA.

10. Ansvarsbegränsningar.

10.1 Ansvarsbegränsning. Med undantag för krav som avser ett brott mot våra föräldrarättigheter som styrs av avsnitt 7 och immateriella fastighetskrav som styrs av avsnitt 8, skall under inga omständigheter den aggregerade ansvaret för varje part tillsammans med alla andra DETTA AVTAL ÖVERSKRIDDE DET TOTALA BELOPPET SOM DU HÄR BETALT HÄR FÖR TJÄNSTER SOM ÖKAR ANSVARET I DE TOLVMÅNADERNA FÖR DET FÖRSTA HÄNDELSET SOM ANSVARET UTGÅR, ELLER, OM INGEN AVGIFTER BETALT, 25 000 USD. DEN FÖREGÅENDE BEGRÄNSNINGEN GÄLLER OM EN ÅTGÄRD ÄR I KONTRAKT ELLER SKADA OCH OCH OCH ANSVARSTEORIEN, MEN INTE BEGRÄNSAR DINA BETALNINGSFÖRPLIKTELSER I AVSNITT 4. 

10.2 Uteslutning av följdskador och relaterade skador. INGEN HÄNDELSER VILL VARJE PART ELLER DETTA FÖRETAGARE HAR NÅGON ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA RESULTAT, INKOMSTER, GOODWILL, ELLER INDIREKT, SPECIAL, TILLFÄLLIGT, FÖLJANDE, TÄCK, FÖRFARANDE INTERNATIONER I KONTRAKT ELLER SKADA OCH OCH OCH ANSVARSTEORIET ÄVEN OM EN PART ELLER DENNA FÖRETAGARE HAR RÅDTS OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDAN SKADA ELLER OM EN PARTS ELLER DETTA FÖLJANDES ÅTGÄRD ANNONS FEL AV DENNA NÖDVÄNDIGA. DEN FÖREGÅENDE FRISKRIVNINGEN GÄLLER INTE I LAGETS FÖRBUD.

11. Bindande skiljeförfarande och undantag från grupptalan.

LÄS DETTA AVSNITT NÄRMÅLT – DET KAN VÄSENTLIGT PÅVERKA DINA RÄTTSLIGA RÄTTIGHETER, INKLUDERAT DIN RÄTT ATT FILE EN RÄTTSAK I DOM.

11.1 Bindande skiljedom. Alla tvister, anspråk eller kontroverser (“Krav”) Som på något sätt relaterar till detta avtal, webbplatsen eller din användning av tjänsterna kommer att lösas genom bindande skiljedom enligt detta avsnitt 11, snarare än i domstol, förutom att du kan göra anspråk i domstolen för småmål om dina anspråk kvalificera.

11.1.1 Om du befinner dig i USA: Detta avtal och eventuella tvister eller anspråk (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller anspråk) som uppstår på grund av eller i samband med det eller dess föremål eller bildande ska styras av och tolkas i enlighet med med lagarna i staten New York. Federal Arbitration Act och federal arbitrallag gäller för detta avtal. Det finns ingen domare eller jury i skiljedom och domstolsprövning av skiljedom är begränsad. En skiljeman kan emellertid på individuell basis meddela samma skadestånd och befrielse som en domstol (inklusive föreläggande och förklarande eller lagstadgad skadestånd) och måste följa villkoren i detta avtal som en domstol skulle göra. Skiljedomen kommer att genomföras i enlighet med de påskyndade förfarandena som anges i JAMS Comprehensive Arbitration Rules and Procedures (“Regler”) Eftersom dessa regler finns på ikraftträdandedatumet för detta avtal, inklusive reglerna 16.1 och 16.2 i dessa regler. Skiljemannens beslut ska vara slutgiltigt, bindande och inte överklagbart. Dom av beslutet kan antas och verkställas i alla domstolar som har behörighet. Ingen av parterna ska stämma den andra parten på annat sätt än vad som anges här eller för verkställighet av denna klausul eller av skiljedomens avgörande; varje sådan talan får endast väckas vid en federal distriktsdomstol eller en New York State Court i New York County, New York. Skiljemannen, och inte någon federal, statlig eller lokal domstol, ska ha exklusiv befogenhet att lösa eventuella tvister som rör tolkning, tillämplighet, medvetenhet, godtycklighet, verkställbarhet eller bildande av detta avtal inklusive alla påståenden om att hela eller delar av Avtalet är ogiltigt eller ogiltigt. Om ett krav av någon anledning fortsätter i domstol snarare än i skiljedom avstår vi och du från rätten till en juryrättegång. Trots det föregående är vi och ni båda överens om att du eller vi kan väcka talan i domstol för att föreskriva intrång eller annat missbruk av immateriella rättigheter. 

11.1.2 Om du befinner dig i Storbritannien: Detta avtal och eventuella tvister eller anspråk (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller anspråk) som härrör från eller i samband med det eller dess föremål eller bildande ska styras av och tolkas i enlighet med med lagen i England och Wales. Tvister, anspråk eller kontroverser som på något sätt rör detta Avtal, Tjänsterna, din användning av Tjänsterna eller till några produkter eller tjänster som licensierats eller distribuerats av oss kommer att lösas genom bindande skiljedom enligt denna klausul. Innan några formella skiljeförfaranden inleds ska parterna först söka avgörande av alla fordringar genom medling i enlighet med LCIA: s medlingsregler, vilka regler anses införlivas med hänvisning till denna klausul. Om tvisten inte avgörs genom medling inom 14 dagar efter medlingens början, eller en sådan ytterligare period som parterna skriftligen kommer överens om, ska tvisten hänvisas till och slutligen lösas genom skiljedom enligt LCIA-reglerna, som anses vara införlivas genom hänvisning i denna klausul. Språket som ska användas vid medlingen och vid skiljeförfarandet ska vara engelska. Skiljenas säte eller lagliga plats ska vara London.

11.1.3 Om du befinner dig i något territorium som inte specifikt räknas upp i avsnitt 11.1.1 eller 11.1.2, kan du välja att någon av avsnitt 11.1.1 eller 11.1.2 ska gälla för dig, annars detta avtal och eventuella tvister eller anspråk (inklusive icke-avtalsenliga tvister eller anspråk) som härrör från eller i samband med det eller dess föremål eller bildande ska styras av och tolkas i enlighet med lagen i Irland. Tvister, anspråk eller kontroverser som på något sätt rör detta Avtal, Tjänsterna, din användning av Tjänsterna eller till några produkter eller tjänster som licensierats eller distribuerats av oss kommer att lösas genom bindande skiljedom enligt denna klausul. Innan några formella skiljeförfaranden inleds ska parterna först begära avgörande av alla krav genom medling i enlighet med LCIA: s medlingsregler, vilka regler anses införlivas med hänvisning till denna klausul. Om tvisten inte avgörs genom medling inom 14 dagar efter medlingens början, eller en sådan ytterligare period som parterna skriftligen kommer överens om, ska tvisten hänvisas till och slutligen lösas genom skiljedom enligt LCIA-reglerna, som anses vara införlivas genom hänvisning i denna klausul. Språket som ska användas vid medlingen och vid skiljeförfarandet ska vara engelska. Arbetsplatsen eller den lagliga platsen för skiljeförfarandet ska vara Dublin, Irland.

11.2 Undantag från grupptalan. DU OCH VI GODKÄNNER ATT VARJE MÅL FÖRESKADA MOT DEN ANDRA ENDAST PÅ EN INDIVIDUELL GRUND, OCH INTE SOM FÖRETAGARE ELLER KLASSMEDLEM I NÅGON PORTFÖRT KLASS ELLER FÖRETRÄDANDE BEHANDLING. DU OCH VI FRÅNAR UTTRYCKLIGT RÄTT ATT FILA EN KLASSAKTION ELLER SÖKA LÄTTNING PÅ EN KLASSGRUND. Om inte både du och vi är överens, får ingen skiljeman eller domare konsolidera mer än en persons anspråk eller på annat sätt leda någon form av representant eller klassförfarande. Skiljemannen får meddela föreläggande endast till förmån för den enskilda parten som söker befrielse och endast i den utsträckning som krävs för att ge befrielse som motiveras av partiets individuella anspråk. Om en domstol beslutar att tillämplig lag utesluter verkställighet av någon av detta stycks begränsningar vad gäller ett visst yrkande om befrielse, måste det påståendet (och endast det anspråket) skiljas från skiljeförfarandet och kan väckas i domstol. Om någon domstol eller skiljedom avgör att det gruppavtal som avses i denna punkt är ogiltigt eller inte kan verkställas av någon anledning eller att en skiljedom kan fortsätta på gruppbasis, ska skiljedomsbestämmelsen som anges ovan anses ogiltig i sin helhet och parterna ska anses inte ha kommit överens om att skilja tvister.

11.3 30-dagars rätt att välja bort. Du har rätt att välja bort och inte vara bunden av bestämmelserna om skiljedom och gruppavtal som anges ovan genom att skicka ett skriftligt meddelande om ditt beslut att välja bort till följande adress: via e-post på [e-postskyddad] med ämnesraden LEGAL OPT OUT. Meddelandet måste skickas inom 30 dagar efter din första användning av tjänsterna, annars är du skyldig att skilja tvister i enlighet med villkoren i dessa stycken. Om du väljer bort dessa skiljeföreskrifter är vi inte heller bundna av dem.

12. Diverse.

12.1 Uppdrag. Du kommer inte att överlåta eller på annat sätt överföra detta avtal eller några av dina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal utan vårt föregående skriftliga medgivande. Alla uppdrag eller överföringar i strid med detta avsnitt 12.1 kommer att ogiltigförklaras. Vi kan överlåta detta avtal utan ditt samtycke (a) i samband med en sammanslagning, förvärv eller försäljning av alla eller i huvudsak alla våra tillgångar, eller (b) till något dotterbolag eller som en del av en företagsomorganisation; och effektivt vid ett sådant uppdrag anses mottagaren ersättas av oss som part i detta avtal och vi är helt befriade från alla våra skyldigheter och skyldigheter att utföra enligt detta avtal. Med förbehåll för ovanstående kommer detta avtal att vara bindande för och till förmån för parterna och deras respektive tillåtna efterträdare och uppdrag.

12.2 Hela avtalet och modifieringarna. Detta avtal innefattar policyerna som referens och är hela avtalet mellan dig och oss angående ämnet för detta avtal. Om villkoren i detta dokument är oförenliga med villkoren i någon policy, kommer villkoren i detta dokument att kontrollera. Varje ändring av villkoren i detta avtal får endast göras skriftligt.

12.3 Force Majeure. Varken part eller deras respektive dotterbolag kommer att hållas ansvariga för någon försening eller underlåtenhet att fullgöra någon skyldighet enligt detta avtal där förseningen eller misslyckandet beror på någon orsak som ligger utanför sådan parts rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till handlingar från Gud, verktyg eller andra telekommunikationsfel. , cyberattacker, jordbävning, stormar eller andra naturelement, pandemier, blockeringar, embargon, upplopp, handlingar eller regeringsordrar, terrorhandlingar eller krig.

12.4 Överensstämmelse med export och sanktioner. I samband med detta avtal kommer du att följa alla tillämpliga lagar och regler för import, återimport, sanktioner, anti-bojkott, export och återexport, inklusive alla sådana lagar och regler som kan gälla. För tydlighetens skull är du ensam ansvarig för efterlevnad relaterat till det sätt på vilket du väljer att använda tjänsterna. Du får inte använda någon tjänst om du är föremål för amerikanska sanktioner eller för sanktioner som överensstämmer med amerikansk lag som införts av regeringarna i det land där du använder tjänsten. 

12.5 Oberoende entreprenörer; Icke-exklusiva rättigheter. Vi och du är oberoende entreprenörer, och detta avtal tolkas inte som ett partnerskap, joint venture, byrå eller anställningsförhållande. Varken part eller någon av deras respektive medlemsförbund är den andra agentens agent för något syfte eller har befogenhet att binda den andra. Båda parter förbehåller sig rätten (a) att utveckla eller ha utvecklat för det produkter, tjänster, koncept, system eller tekniker som liknar eller konkurrerar med produkter, tjänster, koncept, system eller tekniker som utvecklats eller planeras av den andra parten , och (b) att hjälpa tredjepartsutvecklare eller systemintegratörer som kan erbjuda produkter eller tjänster som konkurrerar med den andra partens produkter eller tjänster.

12.6 Behörighet. Om du är under myndighetsåldern i din jurisdiktion där du är bosatt, får du använda webbplatsen eller tjänsterna endast med samtycke av eller under överinseende av din förälder eller vårdnadshavare.

MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR OCH SKYDDAR: Genom att ge din mindreåriga tillåtelse att komma åt webbplatsen eller tjänsterna godkänner du dessa användarvillkor på uppdrag av din minderåriga. Du är ansvarig för att utöva tillsyn över minderårigens online-aktiviteter. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, låt inte din minderåriga använda webbplatsen eller tjänsterna.

12.7 Språk. All kommunikation och meddelanden som görs eller ges enligt detta avtal måste vara på engelska. Om vi ​​tillhandahåller en översättning av den engelska versionen av detta avtal, kommer den engelskspråkiga versionen av avtalet att kontrollera om det finns någon konflikt.

12.8 Observera.

(a) Till dig. Vi kan lämna alla meddelanden till dig enligt detta avtal genom att: (i) lägga upp ett meddelande på webbplatsen; eller (ii) skicka ett meddelande till den e-postadress som sedan är kopplad till ditt konto. Meddelanden som vi tillhandahåller genom att publicera på webbplatsen kommer att gälla vid publicering och meddelanden som vi tillhandahåller via e-post kommer att gälla när vi skickar e-postmeddelandet. Det är ditt ansvar att hålla din e-postadress uppdaterad. Du anses ha mottagit något e-postmeddelande som skickats till den e-postadress som sedan är kopplad till ditt konto när vi skickar e-postmeddelandet, oavsett om du faktiskt får e-postmeddelandet eller inte.

(b) Till oss. För att meddela oss enligt detta avtal måste du kontakta oss via e-post på [e-postskyddad] 

12.9 Inga tredjepartsmottagare. Om inte annat anges häri skapar inte detta avtal några tredje parts rättigheter till någon person eller enhet som inte är part i detta avtal.

12.10 Inga undantag. Vårt misslyckande med att genomdriva någon bestämmelse i detta avtal kommer inte att utgöra ett nuvarande eller framtida avstående från sådan bestämmelse eller begränsa vår rätt att genomdriva sådan bestämmelse vid ett senare tillfälle. Alla undantag från oss måste vara skriftliga för att vara effektiva.

12.11 Avskiljbarhet. Om någon del av detta avtal anses vara ogiltigt eller inte verkställbart, kommer de återstående delarna av detta avtal att förbli i full kraft. Eventuella ogiltiga eller icke-verkställbara delar kommer att tolkas så att den ursprungliga delen verkar och avsikt. Om en sådan konstruktion inte är möjlig kommer den ogiltiga eller oförenliga delen att brytas från detta avtal men resten av avtalet förblir i full kraft och verkan.

12.12 Meddelande och förfarande för att göra anspråk på intrång i upphovsrätten. Om du är upphovsrättsinnehavare eller agent till ägaren, och du tror att din upphovsrätt eller upphovsrätten till en person för vars räkning du har rätt att agera har överträtts, vänligen meddela oss ett skriftligt meddelande på adressen nedan med följande information :

 1. en elektronisk eller fysisk signatur från den person som är auktoriserad att agera för upphovsrättsinnehavarens eller andra immateriella intresses räkning;
 2. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annan immateriell egendom som du hävdar har överträtts;
 3. en beskrivning av var materialet som du hävdar bryter mot finns på tjänsterna;
 4. din adress, telefonnummer och e-postadress;
 5. ett uttalande från dig om att du tror i god tro att den omtvistade användningen inte är auktoriserad av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen;
 6. ett uttalande från dig, som görs på grund av mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrätt eller immateriell ägare eller bemyndigad att agera på upphovsrättens eller immateriella ägarens vägnar.

Du kan nå oss på:

E-post: [e-postskyddad]

Ämnesrad: Meddelande om upphovsrätt

Uppmärksamhet: Copyright ℅

ConsenSys49 Bogart Street Suite 22Brooklyn, NY 11206

13. Definitioner.

Policy för godtagbar användning”Betyder policyn som anges nedan, eftersom den kan uppdateras av oss då och då. Du samtycker till att inte använda och inte tillåta tredje part att använda tjänsterna:

 1. att kränka eller uppmuntra kränkning av andras lagliga rättigheter (till exempel kan detta inkludera att slutanvändare får göra intrång eller missanvända andras immateriella rättigheter i strid med Digital Millennium Copyright Act);
 2. att engagera sig i, främja eller uppmuntra till olaglig eller skadlig aktivitet eller intrång, kränkande eller skadligt innehåll;
 3. för något olagligt, invasivt, intrång, förtalande eller bedrägligt syfte (till exempel kan detta inkludera nätfiske, skapa ett pyramideschema eller spegla en webbplats);
 4. att avsiktligt distribuera virus, maskar, trojanska hästar, skadade filer, bluffar eller andra föremål av destruktiv eller vilseledande natur;
 5. att störa användningen av tjänsterna eller utrustningen som används för att tillhandahålla tjänsterna av kunder, auktoriserade återförsäljare eller andra auktoriserade användare;
 6. att inaktivera, störa eller kringgå någon aspekt av tjänsterna (till exempel trösklar eller begränsningar);
 7. att generera, distribuera, publicera eller underlätta oönskad massa-e-post, kampanjer, reklam eller annan uppmaning; eller
 8. att använda Tjänsterna, eller några gränssnitt som tillhandahålls med Tjänsterna, för att komma åt någon annan produkt eller tjänst på ett sätt som bryter mot användarvillkoren för sådan annan produkt eller tjänst.

Kontoinformation”Betyder information om dig som du tillhandahåller oss i samband med skapandet eller administrationen av ditt konto. Kontoinformation inkluderar till exempel namn, användarnamn, telefonnummer, e-postadresser och faktureringsinformation som är kopplat till ditt konto.

API”Betyder ett applikationsprogramgränssnitt.

API-begäran”Har den betydelse som anges i avsnitt 5.3.

Tillämpligt tröskelvärde”Har den betydelse som anges i avsnitt 4.2.

Basavgift”Har den betydelse som anges i avsnitt 4.2.

Innehåll”Betyder programvara (inklusive maskinbilder), data, text, ljud, video eller bilder och all dokumentation vi erbjuder för tjänsterna.

Slutanvändare”Betyder varje person eller enhet som direkt eller indirekt genom en annan användare: (a) öppnar eller använder ditt innehåll; eller (b) på annat sätt kommer åt eller använder tjänsteerbjudandena under ditt konto. 

Avgifter”Har den betydelse som anges i avsnitt 4.2.

Förluster”Betyder alla fordringar, skador, förluster, skulder, kostnader och kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden).”

Våra märken”Betyder alla varumärken, servicemärken, service- eller handelsnamn, logotyper och andra beteckningar som tillhör ConsenSys Software Inc. och deras dotterbolag eller licensgivare som vi kan göra tillgängliga för dig i samband med detta avtal.

Ordning”Betyder en beställning för produkterna eller tjänsterna som utförs via ett beställningsformulär direkt med ConsenSys eller via en molnleverantör, såsom Amazon Web Services, Microsoft Azure eller Google Cloud.

Avgifter för överskott”Har den betydelse som anges i avsnitt 4.2.

Policyer”Betyder detta avtal, policyn för godtagbar användning, sekretesspolicy, alla tilläggspolicyer eller tillägg som är tillämpliga på någon tjänst som tillhandahålls till dig, och andra policyer eller villkor som det hänvisas till eller införlivas i detta avtal, var och en som kan uppdateras av oss från tid till tid.

Integritetspolicy”Betyder sekretesspolicyn som finns på https://consensys.net/privacy-policy (och alla efterträdare eller relaterade platser som utsetts av oss), eftersom den kan uppdateras av oss då och då.

Service”Betyder alla tjänster, inklusive Codefi, Infura, MetaMask, Quorum och alla andra funktioner, verktyg, material eller tjänster som erbjuds då och då, inklusive vår nätverksinfrastruktur, av oss eller våra dotterbolag. 

Tjänsterbjudanden”Betyder Tjänsterna (inklusive tillhörande API: er), vårt innehåll, våra märken och andra produkter eller tjänster som tillhandahålls av oss enligt detta avtal. Tjänsterbjudanden inkluderar inte tredjepartsinnehåll eller tjänster från tredje part.

Förslag”Betyder alla föreslagna förbättringar av de tjänsteerbjudanden som du tillhandahåller oss.

Termin”Betyder termen för detta avtal som beskrivs i avsnitt 6.1.

Slutdatum”Betyder uppsägningstidpunkten i enlighet med avsnitt 6 i ett meddelande från en part till den andra.

Tredjepartsinnehåll”Betyder innehåll som görs tillgängligt för dig av någon tredje part på webbplatsen eller i samband med tjänsterna.

Ditt innehåll”Betyder innehåll som du eller någon slutanvändare överför till oss för behandling, lagring eller värd för tjänsterna i samband med kontot och alla beräkningsresultat som du eller någon slutanvändare får av det föregående genom deras användning av tjänsterna. Ditt innehåll innehåller inte kontoinformation.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map